-11%
1.600.000
-13%
1.400.000
-20%
-8%
-14%
950.000
-11%
1.700.000
-12%

Mô tả danh mục:

Vape Starter Kit là một cụm từ tiếng Anh có nghĩa là thiết bị dành cho những người mới bắt đầu sử dụng thuốc lá điện tử. Bản chất của Vape – thuốc lá điện tử là một loại máy, do đó cũng có nhiều loại khác nhau.